Wat

Wat doet een professionele mentor?

Promentor waakt actief over de belangen  en stemt de belangenbehartiging af op behoefte en mogelijkheden van de persoon.

Afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden treedt Promentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.
Wij doen dit met respect, met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht  en nemen daarbij de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van de persoon als uitgangspunt

Taken van de mentor:

  • De mentor houdt contact met de cliënt en adviseert en ondersteund hem bij het nemen van een beslissing.
  • De mentor is aanspreekpunt voor  medewerkers van de zorginstelling en ondertekend het zorgplan namens de cliënt,  wanneer de cliënt hiertoe niet in staat is.
  • De mentor overlegt regelmatig met zorgverleners en neemt actief deel aan een zorgplan bespreking.
  • De mentor neemt initiatief tot het samenwerken aan de best mogelijke  invulling van de zorg  van en voor de cliënt.
  • De mentor is des gewenst gesprekspartner voor familie en netwerk.
  • De mentor legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af aan de kantonrechter.